Kako postaviti betonske (behaton) ploče?Proces montaže.

Montaža betonskih ploča je niz unapred predviđenih koraka koji bacaju akcenat na izdržljivost i dugotrajnost platoa.Kvalitet betonskih (behaton) ploča nebitan je ako je njegova ugradnja nekvalitetna.Uloga behatona i njegove ugradnje je podjednaka i čini zaokružen proces.

Sledeći koraci mogu se minorno razlikovati samo zbog raličitih namena i debljina betonskih ploča dok je većina koraka potpuno ista.

Koraci:

  1. Planiranje i proračun materijala
  2. Priprema terena
  3. Ugradnja
  4. Finalizacija , završni radovi

Planiranje i proračun materijala

Ulazak u celi proces započinjemo tako što naše klijente kroz našu idejnu galeriju ili katalog upoznamo sa svim mogućnostima i izborima.Mi u Markoniju trudimo se da naši klijenti stvore sliku svog dvorišta,radne površine i pre nego što se posao započne.

Kada naši klijenti već unapred imaju ideje mi smo spremni da bez pogovora udovoljimo pritom pazeći se od loših rešenja o kojima znamo mnogo na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva.

Iz takvog pristupa naši klijenti vrlo lako saznaju koji će tip ploče uzeti i koji će se dezeni,boje,šare i način postavljanja uzeti u obzir.Primer,klijent želi da pločama pokrije staze ili površinu koja služi samo za hodanje.U tom slučaju najbolji izbor su ploče manjih debljina (livene ploče).U nekom drugom slučaju kao što su površine koje trpe velike terete klijent se upoznaje sa prednostima koje nude mašinsko-presovane betonske ploče.

Osim ovih klijent mora doneti i druge razne odluke.Primera radi o tome kako će površina biti oivičena ili ako se radi o stazama koliko staza minimalno mora biti široka da bi bila korisna.Gde će se sa površine odvesti voda da li postoji potreba za rigolama ili dodatnim sabirnim šahtama.

Ukratko rečeno klijent će,vodeći se našim iskustvom i mogućnostima,učiniti najbolji izobor.

Nakon utvrđivanja ovih činioca pristupamo upoznavanju klijenta sa onim što se ne može vizuelno zamisliti a to je priprema pre ugradnje.Klijent saznaje šta je sve potrebno uraditi pre nego sto se i stigne do onoga što je on vizuelno zamislio.

Naši predlozi o pripremi terena uvek idu u skladu sa kvalitetom radova i dugotrajnošću što je i neki naš lični pečat.Čak i ovde klijent može preinačiti neke naše odluke koje mogu manje ili više uticati na cenu ali i na kvalitet radova.

Koja je svrha preciznog planiranja i proračuna materijala ?

1.Nakon ovog koraka u mogućnosti smo da klijentu izložimo približnu cenu celokupnih radova što je priznaćemo stavka koja najviše interesuje sve naše klijente i nakon koje se donosi konačna odluka.

2.Unapred isplaniran posao znači da će se u narednim etapama lakše i brže odvijati posao.Mnogim našim klijentima a i nama bitno je da posao bude brzo završen posebno kada se radi o većim površinama.

Nakon ovoga spremni smo da krenemo u dalje radove.

Priprema terena

U Markoniju se uvek trudimo da cenu radova svedemo na minimum.Priperma terena je jedna od skupih stavki.U pripremu terena podrazumevaju se :

  • Nivelacija
  • Iskop
  • Odvoz šuta
  • Dovoz potrebnih materijala
  • Tamponiranje

Procenom trenutnog stanja terena prilazi se odlučivanju koje debljine mora biti tamponirana površina.To određuje broj sati koje će mašine koje vrše iskop raditi kao količinu kamenog agregata koji mora biti nasut.Kameni agregat koji se koristi za donje slojeve su po potrebi granulacije 0-60mm ili 0-30mm (tucanik) dok se za gornje slojeve (ravnjajući) koriste granulacije 0-4 i 4-8 (rizla).

https://www.instagram.com/p/BsIbPqWno4J/?utm_source=ig_web_copy_link

U slučaju procene da se na zemljanoj površini mora izvršiti potpuna stabilizacija vrši se iskop i tamponiranje dubine veće od 30cm.U ekstremnim slučajevima kao kada je zemljana podloga podvodna (pliva) vrši se dublji iskop a nasipanje se vrši krupnijim granulacijama u prvom sloju.Slojevi kamena sa posebno nabijaju vribro žabom,vibro pločom ili valjkom što zavisi od potrebe kao i od pristupačnosti terena.Ponekada je moguća pojava nasumičnih vodenih džepova koji se tretiraju zasebno naspram ostatka celokupne površine.

Debljina donjeg sloja u idelnim slučajevima ne sme biti manja od 15cm.Ravnjajući sloj ne sme nikada biti veći od 6 cm a minimalna debljina može biti proizvoljna i obično je određuju potrebni padovi.

Navedeni način pripreme obavezan je kada se površina priprema za velike terete i kada se površina pokriva vibro-presovanim pločama.

U slučajevima kada se površina pokriva betonskim pločicama manjih debljina i kada se površina koristi kao pešačka staza ili jednostavno kao površina koja ne trpi velike terete priprema je u mnogo čemu drugačija.Iskop i tamponirani sloj je dosta tanji a često se prilazi betoniranju takozvanim “mršavim” betonom ili pak ako je podloga nestabilna i armiranim betonom.

Ne tako često naši klijenti traže da se kao podloga za postavljanje bilo vibro-presovanih ili livenih (tankih) ploča pripremi armirani beton.Ovakva podloga može biti nešto skuplja od klasičnog tamponiranja a mišljena su podeljena o tome koja je podloga bolja.Vodeći se našim iskusvom možemo zaključiti da su armirane površine takođe veoma korisne i dodatno osiguravaju postavljenu površinu uzimajući u obzir da se i za armirani beton mora odraditi određena stabilizacija zemlje.

Prilikom nasipanja kamenog agregata vodi se računa da visina kamena ne naruši potrebne visine za određivanje padova.Zato se približna nivelacija vrši već pri ovom koraku što osigurava manji utrošak ravnjajućeg sloja (rizle) i lakše dobijanje padova.

Ugradnja

Ugradnja betonskih ploča počinje onda kada su sve druge radnje okončane,primera radi postavlajnje ivičnjaka,rigola ili projektovanje odvodnih šahti i slično.Sama ugradnja nije komplikovani proces no ukrajanje ploča je zahtevniji deo posla koji zahteva preciznost.Pedantnost pri ukrajanju garantuje prelep izgled površine.Sečenje se vrši mašinom sa vodom koja sprečava podizanje prašine.

Pri ovom koraku bitno je uložiti svu pažnju na estetiku i dizajn.Ovaj korak obavlja se u dogovoru sa klijentom gde se donose odluke o načinu postavljanja ploča i o mogućnosti šaranja.Neki od modela ploča mogu se postavljati na više različitih načina.

Nakon završetka ovog koraka idealna je prilika da se provere potrebni padovi kao i kompletna površina jer se sledećim korakom zaokružuje celi proces.

  Finalizacija , završni radovi

Nakon ugradnje i ukrajanja na redu dolazi fugovanje,vibriranje,čišćenje i uklanjanje tragova radova.

Fugovanje se vrši u dve etape sitnim peskom ili melvenim kamenom (filerom).Filer se koristi kada se pojavi potreba ili je to jednostavno želja klijenta da fugne budu svetlije (bele).Prva etapa fugovanja vrši se površno što bi značilo da se neobraća pažnja na pražnjenje fugni i čišćenje površine.Razlog tome je sledeći korak a to je prelaženje preko površine vibro pločom.Ovo je važan korak koji zahteva temeljno prelaženje svakog pedlja površine.

Vibro ploča čini da pesak ili filer koji se trenutno nalazi u fugnama upadnje dublje,popuni prostor ispod i između ploča što rezultira da ploče koje budu zahvaćenje vibro pločom dođu u istu ravan.Materijal koji ostane između fugni dodatno se sabija nakon je pomeranje ploča zaustavljeno.

Nakon prelaženja vibro pločom pristupa se drugoj etapi fugovanja ali ovog puta detaljno pri čemu se vodi računa da u fugnama nema praznog prostora ali i da materijal ne prelazi donju ivicu ploče.Nakon druge etape fugovanja vrši se blago kvašenje koje pomaže da fugne dodatno slegnu.Prvo pranje ploča ne preporučuje se pre petog dana što je optimalni period da fugne pod dejstvom vlage i sunca dobiju čvrstinu.

Važnost fugovanja je višestruka.Dobro popunjenje fugne garantuju da se ploče neće dodirivati prilikom napada nekog tereta.Glavna prednost betonskih ploča je u tome što kada na njih deluje neki teret one rade (pmeraju se) i tako amortizuju teret čemu u velikoj meri doprinose i fugne.

Markoni beton svojim klijentima kao dodatnu meru zaštite od trave nudi fugovanje posebnom smešom.

Nakon završetka svih radova oko popločane površine na redu dolazi čišćenje.U vreme radova veoma često prostor oko popločane površine bude uprljan ili jednostavno poremećen.U Markoniju se trudimo da nakon završenih radova dvorište i okolinu ostavimo onako kako smo je i zatekli što je još jedan pečat u našem odnosu prema našim klijentima.

Leave a Comment